prof. dr hab. Adam Krętowski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Urodził się 4 sierpnia 1966 r. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 1991 roku. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a stopień doktora habilitowanego w 2001 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2006 roku. Jest specjalistą diabetologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych. W latach 2005-2007 pracował jako Visiting Associate Professor w Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, University of Colorado w Denver (USA).

Pełnił funkcję prorektor ds. nauki w latach 2008-2012 oraz 2012-2016, jest aktualnym rektorem UMB od 2016 roku. Kieruje Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni również obowiązki kierownika Centrum Badań Klinicznych.

W latach 2006-2019 pełnił wielokrotnie funkcję recenzenta oraz eksperta Komisji Europejskiej, uczestnicząc w ocenie projektów europejskich w ramach 7 Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020.

Pomysłodawca i koordynator powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB, które otrzymało status Krajowego naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Zainicjował i wdrożył szereg projektów wspierających rozwój naukowy Uczelni w oparciu o fundusze unijne i krajowe (ok. 156,7 mln zł).

Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania projektu „Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, obejmującego naukowe inwestycje infrastrukturalne Uczelni. Projekt został zatwierdzony do finansowania w ramach funduszy RPO i jest realizowany od 2019 r (wartość projektu ok. 150 mln zł). W ramach projektu powstaje Centrum Prewencji i Medycyny Populacyjnej, Centrum Biobankowania, Centrum Genomiki i Medycyny Spersonalizowanej, Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym skutkom starzenia oraz Centrum Obrazowania Molekularnego z Laboratorium Radiofarmaceutyków.

Laureat nagród: naukowych Ministra Zdrowia (indywidualnych i zespołowych), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W kadencji 2016-2020 zainicjował projekt i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i RPO na budowę Centrum Psychiatrii, obejmującego oddział dziecięcy i dla dorosłych (40 mln zł) oraz powstanie Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie (50 mln zł) na UMB. W 2019 roku UMB zajęła 11 miejsce na ok. 400 uczelni w Polsce (2 wśród uczelni medycznych) w konkursie na uczelnię badawczą i uzyskała wysoką ocenę ekspertów zagranicznych oraz zapewnienie Ministra Nauki finansowania projektu rozwoju „Medycyny HD” przez kolejnych 5 lat (50 mln zł).

Dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wg bazy Web of Science prace były cytowane ponad 4 tys. razy, w tym w wiodących czasopismach z dziedziny diabetologii, immunologii, endokrynologii, genetyki, m.in. w Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Nature Genetics. Indeks Hirscha wynosi 27.