prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
I. Dane osobowe
Nazwisko i imię: Andrzej Tykarski
Data urodzenia: 20 grudnia 1957 r.
Miejsce urodzenia: Koszalin
Stan cywilny: żonaty
Dzieci: 2, córka i syn


II. Przebieg edukacji Szkoła podstawowa: Szkoła Podstawowa nr 11 w Koszalinie; 1964-1972
Szkoła średnia: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie; 1972-1976 – matura z wyróżnieniem
Szkoła wyższa: Akademia Medyczna w Poznaniu
Wydział Lekarski; 1976-1982 – magna cum laude diploma
Praca w Kole Naukowym przy Klinice Nefrologii
Praktyka w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Kuopio (Finlandia) – 1980
Specjalizacje: 1985 r. – I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
1988 r. – II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
2000 r. – tytuł Hypertension Specialist of European Society of Hypertension
2002 r. – specjalizacja z angiologii
2006 r. – specjalizacja z hipertensjologii
Stopnie naukowe: 1988 r. – stopień naukowy doktora nauk medycznych
Praca doktorska na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu – „Ocena transportu kwasu moczowego w nefronie w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym.”
1998 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie chorób wewnętrznych – Praca habilitacyjna na Wydziale Lekarskim II AM w Poznaniu – „Mechanizm hiperurykemii oraz wpływ leków hipotensyjnych na transportu kwasu moczowego w nefronie w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym.” 2005 r. – tytuł naukowy profesora nauk medycznych
Staże naukowe: 1991 – 1992 r. – Department of Medicine and Therapeutics oraz MRC Blood Pressure Unit, Western Infirmary, Uniwersytet w Glasgow, Wielka Brytania – stypendium British Council


III. Miejsce zatrudnienia
1982 – nadal – Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych, następnie Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu, obecnie Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
01.10.1982 – 30.09.1983 – asystent stażysta
01.10.1983 – 30.09.1985 – asystent
01.10.1985 – 30.09.1989 – starszy asystent
01.10.1989 – 30.09.1998 – adiunkt
01.04.1998 – 30.06.2003 – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
01.07.2003 – 2005 – profesor nadzwyczajny A.M.
2005 – uzyskanie tytułu naukowego profesora
2009 – uzyskanie stanowiska profesora zwyczajnego
01.10.2010 – nadal – Kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jednocześnie Lekarz Kierujący Oddziałem Nadciśnienia Tętniczego, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego


IV. Działalność naukowo-badawcza
Dorobek naukowy (wg. Biblioteki UMP na dzień 7.09.2020)
Łącznie: 828 prac naukowych
dorobek punktowy (prace recenzowane): IF – 256,125 MNiSW – 5750.50
Promotor 9 przewodów doktorskich ukończonych
Opiekun 2 kolejnych uczestników studiów doktorskich
Recenzent 28 prac doktorskich, w11 postępowaniach habilitacyjnych i 9 profesorskich


V. Nagrody naukowe
Indywidualna nagroda naukowa Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu w roku akademickim 1997/98
Indywidualna nagroda naukowa Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu w roku akademickim 2005/06 za cykl 4 publikacji, IF 6,290
Indywidualna nagroda dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2006/07 za redakcję podręcznika „ Diuretyki w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób nerek”
Indywidualna nagroda dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2009/10 za całokształt działalności
Indywidualna nagroda organizacyjna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2009/10 za całokształt działalności
Zespołowa nagroda dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2011/12 za cykl monografii
Nagrody inne

Laureat nagrody „Lider Pracy Organicznej” – statuetka Hipolita Cegielskiego – 2011
Laureat statuetki „Komeda” Wydziału Lekarskiego II – 2015


VI. Działalność w Towarzystwach Naukowych, czasopismach naukowych i organizacjach zawodowych
1983 – nadal – członek Towarzystwa Internistów Polskich
1994 – 1997 – Sekretarz Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Internistów Polskich
1997 – nadal – V-ce przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Internistów Polskich
1994 – nadal członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1997 – 2002 – Sekretarz Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2002 – nadal – Przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1994 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Poznań 1994
1999 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum „Kidney and Hypertension”, Poznań 1999
2002 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Poznań 2002
2004 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wiosennej Szkoły Nadciśnienia Tętniczego PTNT, Mikolajki 2004
1996 – nadal – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1998 – 2000 – V-ce przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2002 – 2004 – Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2000 – nadal – członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
2002 – nadal – członek European Society of Hypertension
2004 – nadal – członek American Society of Hypertension
1998 – nadal – członek Komisji Nadciśnienia Tętniczego Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk

1998 – 2004 – członek Rady Naukowej kwartalnika „Nadciśnienie Tętnicze”
2004 – nadal – członek Editorial Board bimonthly „Blood Pressure”
2004 – nadal – członek Rady Naukowej kwartalnika „Choroby Serca i Naczyń”
2004 – nadal – członek Rady Naukowej kwartalnika „Farmakoterapia Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Towarzyszących”
2004 – nadal – członek Rady Naukowej polskiej edycji miesięcznika „Hypertension”
2004 – 2014 – Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Nadciśnienie Tętnicze”

2014 – 2016 – Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2015 – Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego „Zasad postępowania w nadciśnieniu Tętniczym 2015. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego”
2016 – 2018 – Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
– recenzent i komentator czasopism: Annals of Internal Medicine, International Trends in Hypertension, Nadciśnienie Tętnicze, Kardiologia po Dyplomie i Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
– recenzent prac na zjazdy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i kongresy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
– członek komisji ds. konkursów ordynatorskich z ramienia Izb Lekarskich i Towarzystwa Internistów Polskich
– członek komisji kwalifikujących na specjalizację z chorób wewnętrznych
– członek komisji egzaminacyjnych na I i II stopień z zakresu chorób wewnętrznych
– przewodniczący komisji egzaminacyjnych specjalizacji z hipertensjologii
– delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
– członek Zespołu Redakcyjnego „Zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym”
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
– członek Zespołu Redakcyjnego Programu Specjalizacji w Hipertensjologii
– Konsultant Wojewódzki z zakresu Hipertensjologii 2006 – 2014


VII. Działalność w Uniwersytecie Medycznym
– Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 2002 – 2005
– Pełnomocnik Rektora ds. Programów Unii Europejskiej 2002 – 2005
– Członek Senackiej Komisji Finansów 2002 – 2005
– Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 2005 – 2008
– Członek Uczelnianej Komisji Przetargowej 2002 – 2008
– Przewodniczący Senackiej Komisji Finansów 2005-2008
– Dziekan Wydziału Lekarskiego II 2005 – 2008 oraz 2008 – 2012
– Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych 2008-2016
– Przewodniczący Senackiej Komisji Finansów 2012-2016
– Prorektor d.s. Organizacji, Promocji i Rozwoju 2012-2016
– Rektor 2016-2024