prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – specjalistka z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, profesor nauk medycznych. Zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja W kadencji 2020-2024 pełni funkcję prorektora ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

W latach 1981-1987 odbyła studia lekarskie w Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskując dyplom lekarza. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła działalność kliniczną i naukowo-dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili obecnej. W 1993 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ autagonistów receptora histaminowego H2 na metabolizm tlenowy w wybranych elementach morfotycznych krwi u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy (praca została wyróżniona nagrodą I stopnia Rektora) – promotor prof. dr hab. J. Chojnacki. W 1999 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, w specjalności choroby wewnętrzne na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. Próby farmakologicznej modyfikacji stresu oksydacyjnego w nerce i krwi szczurów w przebiegu cukrzycy streptozotocypowej (nagroda I stopnia Rektora za najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000). W 2009 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych.

Zorganizowała od podstaw Katedrę i Klinikę Geriatrii ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którą kieruje nieprzerwanie od 2001 r.

W latach 2002-2005, 2005-2008 oraz 2008-2012 była prodziekanem ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy (później Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W latach 2003-2005 pełniła funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kierunku pielęgniarstwo, a w 2006 r. przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu. W 2007 r. była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Od 2004 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie oceny, jakości kształcenia na kierunkach medycznych ( ocena kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) i bierze czynny udział w pracach zespołów akredytacyjnych. W latach 2009-2013 oraz ponownie w latach 2013-2017 została powołana przez Ministra Zdrowia na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, a następnie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministrze Zdrowia. Powołana na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez zespół medyczny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2020-2023.

Konsultant województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie geriatrii od 2004 r.

Inicjatorka powołania w marcu 2005 r. Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego była przewodniczącą do 2018 r. Aktualnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

W 2006 r. została powołana przez Ministra Zdrowia jako członek Zespołu ekspertów do spraw „Koszyka Gwarantowanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej”, a w 2007 r. w skład Zespołu ds. gerontologii. Jest współautorem Standardów Opieki Geriatrycznej obowiązujących w Polsce.

W latach 2006-2016 pełniła funkcję przewodniczącej Towarzystwa Internistów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego. Aktualnie została ponownie wybrana do Zarządu Oddziału. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich.

W latach 2003-2011 była członkiem Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, a w kadencji 2012-2016 członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2017 r. jest członkiem Zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – Gerontologia Polska, członkiem komitetów naukowych czasopism: Geriatria, Progress In Health Sciences oraz Pielęgniarstwo XXI wieku, kolegium redakcyjnego czasopism: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne oraz Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue oraz rady programowej Medycyny Wieku Podeszłego.

Bierze czynny udział w pracach Europejskiej Unii Towarzystwa Medycyny Geriatrycznej (EUGMS). W kadencji 2003-2006 uczestniczyła w pracach Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN.

Wielokrotnie była powoływana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów do oceny wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Pełniła funkcję recenzenta Polskiej Komisji Akredytacyjnej wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów przez uczelnie.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

– udział stresu oksydacyjnego w stanach fizjologicznych organizmu (między innymi wysiłek fizyczny o różnej intensywności, hipokinezja, hiperbaria, proces starzenia) oraz różnych stanach patologicznych organizmu (choroba wrzodowa, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, cukrzyca, nefropatia cukrzycowa),

– modyfikacja metabolizmu tlenowego w wybranych stanach patologicznych organizmu poprzez zastosowanie preparatów farmakologicznych oraz suplementacyjno-metaboliczna modyfikacja stresu oksydacyjnego w procesie starzenia się organizmu oraz w wybranych stanach patologicznych,

– problemy diagnostyczno-terapeutyczne, pielęgnacyjne, socjomedyczne oraz styl i jakość życia pacjentów w wieku podeszłym z uwzględnieniem różnych stanów patologicznych.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym: prac pełnotekstowych (oryginalnych i poglądowych), rozdziałów w monografiach, komunikatów zjazdowych oraz prac popularnonaukowych. Łączna wartość dorobku naukowego wynosi pkt. KBN/MNSzW: 4292,500, wskaźnik IF: 158,996, cytowania (Web of Science): 1376, index (Web of Science): 20, cytowania (Scopus): 1453, index (Scopus): 20. Jest promotorem 31 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem licznych prac magisterskich i licencjackich. Od 2012 r. jest opiekunem studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii.