prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Stanisław Głuszek ur. 17.02.1954 r., studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – w latach 1972-1978. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 r. również na Akademii Medycznej w Łodzi, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 1997, na Akademii Medycznej w Białymstoku. Tytuł profesora nauk medycznych – 17 listopada 2003. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.

W latach 1988-2000 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach. W latach 2001-2005 ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach, od 2005 r. kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ/UJK. W 1991 roku został mianowany konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii ogólnej.

Od roku 2001 związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej oraz kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego (2001-2004 – st. profesora nadzwyczajnego, a od 2004 – profesora zwyczajnego). W latach 2006-2007 pełnił funkcję Dyrektora IPP WNoZ AŚ w Kielcach następnie od 2007 r. Dziekana WLiNoZ, obecnie Collegium Medicum. Lata 2016-2020 – prorektor ds. medycznych, od 2020 r. rektor UJK.

Autor i współautor blisko 452 publikacji naukowych, 23 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego. Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science: 265, PUBMED – 142. Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science: 2342, bez autocytowań – 2213. IF – 215,240 (Biblioteka UJK), Indeks H: Web of Science – 14; Scopus – 13.

Kierownik projektów finansowanych przez MNiSW oraz współautor projektu NCN dot. badań nad karcinogenezą raka jelita grubego, Grupy Badań nad Rakiem Jelita Grubego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie – udział w programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Jest inspiratorem i jednym z głównych badaczy epidemiologii i determinacji genetycznej zapaleń i raka trzustki. Koordynuje badania dotyczące zespołu metabolicznego oraz problematyki klinicznej leczenia otyłości.

Kilkukrotnie wyróżniony za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne Nagrodami Rektora oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Gloria Medicinae (2001). Ponadto otrzymał Pierwszą Nagrodę za pracę naukową [część habilitacji] na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów Mediolan 1988 r., Pierwszą Nagrodę Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu (2000) oraz wyróżnienie zgłoszonej pracy na Sympozjum Proktologicznym (Płock 2006), członek PTL, TCHP, PTG, PTO, PTCHO, EAES, ESPEN, IGCC, ESSO i wielu innych krajowych towarzystw medycznych.