prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Profesor Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Od roku 2016 jest prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. Wcześniej pełnił na uczelni rolę prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego (2005-2008) oraz dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016).

Zainteresowania i działalność naukowa prof. Grodzickiego skupia się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geriatrii. Jest współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia geriatrii, kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych (POLSENIOR-1 i POLSENIOR-2), a także stulatków (POL-STU). W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce w latach 2005-2013. W ostatnim okresie, w międzynarodowych projektach SPRINT i FRAILTOOLS zajmował się możliwościami rozpoznawania oraz leczenia zespołu frailty oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych (projekt NEGLECT).

Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Grodzickiego jest opieka nad chorymi z chorobami rzadkimi. W roku 2010 był organizatorem European Conference on Rare Diseases – ERCD w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”.

W latach 2002‐2014 sprawował funkcję konsultanta krajowego ds. geriatrii, w latach 2006‐2008 był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a od 2013 do 2016 Członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach swojej działalności naukowo-społecznej był zaangażowany w prace takich organizacji, jak: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Komisja Nauk Medycznych PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Medyczna PKOL, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Rada Naukowa Fundacji „MATIO”, Academic Board of the European Union Geriatic Medicine Society, Board of the European Academy of Ageing, a także międzynarodowych towarzystw naukowych: American Society of Hypertension, European Society of Hypertension, European Academy for Medicine of Aging, European Union Geriatic Medicine Society

Jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nagrodę PAU im. Tadeusza Browicza, nagrodę zespołową Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego, medal Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”, Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie Uniwersytetów III Wieku (2014). W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

W październiku 2019 roku odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.