„Humanizacja medycyny to wielkie wyzwanie XXI wieku, z którym powinniśmy się odważnie zmierzyć. Ta inicjatywa ma za zadanie przede wszystkim postawić pacjenta w centrum zainteresowania systemu ochrony zdrowia oraz samego procesu leczenia. W centrum uwagi powinien być postawiony chory i jego bliscy. Kluczowa przy tym jest odpowiednia komunikacja i wzajemny szacunek. Cieszę się, że dzięki współpracy Agencji Badań Medycznych z Uniwersytetem Warszawskiem będziemy mogli wspólnie kreować ideę humanizacji medycyny, tak potrzebną w XXI wieku”.

- Minister Zdrowia Adam NiedzielskiKomitet Honorowydr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

dr hab. Radosław Sierpiński
Prezes Agencji Badań Medycznych

prof. Zbigniew Izdebski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Alojzy Z. Nowak
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

I Kongres Humanizacji Medycyny jest kontynuacją idei zapoczątkowanej przez prof. Kazimierza Imielińskiego - twórcę Polskiej i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera. Wprowadzanie do nauk medycznych humanizacji, zagwarantowania zaplecza etycznego, jak również zabezpieczenia praw pacjenta ma istotny wpływ na powodzenie procesu leczenia, a także zapewnienie odpowiedniego kontaktu między personelem medycznym
a pacjentem.


CEL KONGRESU
 
Kongres związany będzie z upowszechnianiem idei humanizmu. W ramach wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowiauwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego. Celem Kongresu Humanizacji Medycyny jest podjęcie tematyki odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia. Temat ten jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji, w której relacje pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, jak również wewnątrz zespołów medycznych,  mogą być jeszcze bardziej utrudnione. Podczas wydarzenia eksperci poruszą kwestie relacji międzyludzkich, roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta. Zagadnienie to będzie prezentowane interdyscyplinarnie odnosząc się do kwestii organizacyjnych, etycznych i psychospołecznych.


HUMANIZACJA MEDYCYNY  – WYNIKI BADAŃ

Mając na uwadze potrzebę poprawy komunikacji z pacjentem i przeciwdziałanie szeroko pojętej dehumanizacji, Uniwersytet Warszawski na zlecenie Ministra Zdrowia, przeprowadził badanie, mające na celu dokonanie oceny stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych, zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zespół medyczny-pacjent. Ponadto, w ramach projektu dokonano oceny wpływu stanu zagrożenia epidemicznego i związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na te relacje. Projekt swoim zakresem objął 100 instytucji ochrony zdrowia. Badanie zostało przeprowadzone w pięciu grupach zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałego personelu medycznego i niemedycznego, jak również dwóch grupach pacjentów.  W ramach analiz przeprowadzanych w powyższych grupach, w badaniu uwzględniono także kontekst rodzinny oraz inne cechy osobowe badanych, silnie akcentując kontekst skutków pandemii. Wyniki przeprowadzonego badania zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Humanizacji Medycyny.


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Mając na uwadze potrzebę interdyscyplinarnego ujęcia kwestii humanizacji medycyny, organizatorzy kongresu zaproponowali cztery ścieżki tematyczne: systemową, edukacyjną, psychologiczną oraz pacjencką.


DLA KOGO?

Kongres adresowany do pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, etyków, studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych, organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia oraz dyrektorów i menadżerów szpitali.